ตัวอย่างการยื่นผลงานการขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกรโยธา ประเภทงานออกแบบโครงสร้าง

ตัวอย่างการยื่นผลงานการขอเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกรโยธา ประเภทงานออกแบบโครงสร้าง ทั้ง 3 ผลงาน 

(ผมใช้เวลา 2 เดือน ยื่นผลงาน สอบสัมภาษณ์ และได้รับใบอนุญาต การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเรื่องที่สำคัญ) 

 

 สรุปแนวการเตรียมตัวสอบ สามัญวิศวกรโยธา ปี 2562

          เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากยื่นผลงานผมได้ขอยื่นผลงาน ณ วันที่ 29/04/2562 (รอประมาณ 1-2 เดือนจะมีการพิจาราณาผลงานว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่) และนัดสอบสัมภาษณ์ 06/07/2562  การประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ คณะกรรมการสอบ จะพูดคุยกับท่านและแจ้งให้ท่านทราบคะแนนที่สัมภาษณ์ ณ วัน ที่ท่านสัมภาษณ์เลย ว่าได้คะแนนเท่าไร ผ่าน หรือ ต้องแก้ตัวอย่างไร ครับ

          วิธีการเตรียมองค์ความรู้เนื้อหาที่ท่านต้องอ่านเตรียมมีดังนี้ (จากคำถามจากคณะกรรมการที่สัมภาษณ์ผม ไว้เป็นแนวทางการเตรียมตัว)  ลืมบอกไปผลงานของผมเป็นประเภทของการออกแบบและคำนวณ ทั้ง 3 ผลงาน แนวการถามอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับท่านยื่นผลงานประเภทไหน นะครับ

1.การแนะนำตัวท่านให้ กรรมการรู้จัก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาเลยนะครับ ประวัติการทำงานด้านวิศวกรรม ประวัติการทำงานปัจจุบัน ผลงานรางวัลที่เคยได้รับ เป็นต้น ส่วนนี้สำคัญมากครับ (10 คะแนน) บุคลิกภาพ

2.เนื้อหาวิชาการที่สำคัญ (60 คะแนน)

- ให้แนะนำอธิบายผลงานเด่นของท่านมาว่า ได้เรียนรู้อะไรบาง มีปัญหาอย่างไร แก้ไขปัญหาอย่างไร ส่วนนี้ให้ท่านเล่าโดยใช้หลักการของวิศวกรรมเขามาอธิบายนะครับ เพราะจะมีการถามแทรกเข้ามาจากคณะกรรมการตลอด เน้นที่ข้อกฎหมาย พรบ. ในการออกแบบที่ชัดเจน

- การเขียน Moment Diagram , Shear Diagram สำคัญมาก กรรมการจะเขียนรูปคานแล้วมีแรงมากกระทำแบบ Uniform load และ Point load แล้วให้ท่านเขียนแผนภาพ Moment Diagram , Shear Diagram ตัวอย่างของผมที่ คณะกรรมการให้ลองทำครับ

-การแก้ไขปัญหาฐานราก ในการตอกเข็มแล้วเกิดความเสียหาย จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

- การอธิบายเรื่อง Truss การคำนวณหาแรงในโครงสร้ง พร้อมวิธีการแตกแรง แล้วให้ เปรียบเทียบว่า โครงสร้าง Truss  ในรูปแบบที่คณะกรรมการวาดให้มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร

- การสอบถามเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในงานวิศวกรรม อาทิ คอนกรีต เหล็กรูปพรรณ การคำนวณหน่วยน้ำหนักของวัสดุ

- การถามปัญหาในกรณีเกี่ยวกับคอนกรีตสดที่สั่งไปเกิดปัญหา Slump น้อยเกิดไป ไม่สามารถเทคอนกรีตได้จะทำอย่างไร ให้อธิบายมาว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

- อธิบายเกี่ยวกับแรงลมว่าคำนวณมาอย่างไร ในผลงานเด่นที่ยื่นเข้ามา

- การนำโปรแกรมที่ท่านใช้มาช่วยการออกแบบ ท่านทำอย่างไร อธิบายวิธีการ

- การถามเรื่องทั่วไปในงานวิศวกรรมอันนี้ไม่ยาก แต่ผู้เข้าสอบต้องรอบรู้พื้นฐานวิศวกรรมทั่วไป ไป เช่น ค่าน้ำหนักของวัสดุ  วิธีการออกแบบของคุณทำอย่างไร เป็นต้น 

3.กฎหมายและจรรยาบรรณ วิชาชีพ (30 คะแนน)

- จรรยาบรรณวิศวกร ต้องอ่านไปเน้นนะครับ ท่องไปให้ได้ไม่น้อยกว่า 8 ข้อ

- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงฉบับที่ 6 อ่านให้เข้าใจ และจำตัวเลขค่าต่าง ๆ ที่ กฎหมายกำหนดไปด้วยนะครับ

- วิธีการพัฒนาตัวเองหลังจากเป็นสามัญวิศวกร ทำอย่างไร

          จากการสรุปวิธีการเตรียมตัวสำหรับผู้จะสอบสามัญวิศวกรรมโยธา คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะขอเลื่อนผลงาน ไว้ศึกษาและอ่านไว้เป็นแนวทางเบื้องต้น แต่ละคำถามที่ท่านได้รับ อาจจะไม่เหมือนกับผม นะครับ เพราะฉนั้นต้องวางแผนการเตรียมตัวให้ดี โดยเน้นเนื้อหาพื้นฐานวิศวกรรมเป็นหลัก ถ้าท่านเตรียมตัวไม่ดีท่านอาจเสียเวลาในการสอบมากขึ้น ขอให้ท่านโชคดีนะครับ  

 

สามารถ Download file  http://www.infinity-concrete.com/about-us/rd/

 

วศ.ดร.อภัย ชาภิรมย์
Ph.D. (Civil) / สามัญวิศวกร
เลขานุการศูนย์ฯ SIE-CON
กรรมการผู้จัดการ บจก.อินฟินนิตี้คอนกรีตเทคโนโลยี
ผู้จัดการสำนักงานช่างรังวัดเอกชนอินฟินนิตี้เซอร์เวย์
ผู้เชียวชาญนวัตกรรมคอนกรีตมวลเบาเซลล์กรีต
วิศวกรออกแบบ-บริหารโครงการ-ควบคุมงาน

↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น