วิศวกรออกแบบโครงสร้างในยุค Disruption กับ หลัก 4SIS

วิศวกรออกแบบโครงสร้างในยุค Disruption กับ หลัก 4SIS      

 

          คำว่า Disruption ได้มีการพูดถึงกันมาก ในหลาย ๆ วงการ โดยเฉพาะวงการที่เป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนถ่าย รูปแบบเดิม ๆ ในการทำงาน สู่รูปแบบใหม่ ทำให้วงการด้านธุรกิจทุกด้านมีความตื่นตัวกันมาก ในวงการวิศวกรออกแบบโครงสร้าง ก็มีผลกระทบที่ต้องมีการเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
         ในอดีตที่ผ่านมาวิศวกรโยธา จะทำหน้าที วิเคราะห์-ออกแบบโครงสร้างอาคารต่าง ๆ อาทิ ถนน อาคาร ป้าย สะพาน เป็นต้น โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์แบบค่าโดยประมาณ จัดทำรายการคำนวณโดยใช้ทักษะองค์ความรู้ ถ่ายทอดออกมาเป็นรายการคำนวณมือ และรายการประกอบแบบการก่อสร้าง วิวัฒนาการความต้องการของผู้บริโภค เทคโนโลยี ระยะเวลา ที่เปลี่ยนไป ล้วนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในการการทำงาน 
     ปัจจุบันจะเห็นการก่อสร้างยุคใหม่ องค์อาคารมีความซับซ้อนมากขึ้น ภัยพิบัติทวีความรุนแรง การก่อสร้างรวดเร็ว ต้องทำให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างเริ่มต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เริ่มมีการนำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มาวิเคราะห์จำลองโครงสร้าง กันมากขึ้น ถือว่าเริ่มมีการ Disruptive ในขบวนการออกแบบแทนที่ด้วย Computer Technology ผมเรียกว่า ROBOT จะเชื่อฟังคำสั่งเราเป็นหลัก แต่ ณ วันนี้วิศวกรออกแบบโครงสร้างทำหน้าที่สั่ง ROBOT ทำงานเสร็จแล้ว ส่วนวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างเพียงแค่ พิมพ์รายการคำนวณจาก ROBOT แล้วเซ็นต์รับรองแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่วิศวกรออกแบบโครงสร้าง ต้องคำนึงถึงในยุคที่เรียกว่า Disruptive Technology คงไม่เพียงพอเพียงแค่สั่ง ROBOT แต่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยเพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุค Disruptive คือหลัก 4S ประกอบด้วย ความมั่นคง (Stability) + ความปลอดภัย (Safety) + ความคุ้มค่า (Save) + การจำลอง (Simulation) จะทำให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างจะสามารถอยู่ในยุค Disruptive ได้ แต่ถ้าวิศวกรออกแบบโครงสร้างต้องการความยั่งยื่น (Sustainability) สิ่งหนึ่งต้องพิจารณาเพิ่มเติม คือหลัก IS ประกอบด้วย นวัตกรรม (Innovation) + มาตรฐาน (Standard) จะสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน โดยจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Disruptive Innovation และกลายเป็น Disruptive Business ในที่สุด และจะนำพาประเทศชาติให้มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผมเชื่อว่าวิศวกรออกแบบโครงสร้างไทย เป็นคนเก่ง ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่บางครั้งเราต้องเรียนรู้การหมุนเวียนและการเปลี่ยนแปลงของโลก ถ้าวิศวกรไม่ยอมเปลี่ยน โลกที่หมุนทุกวันจะเปลี่ยนท่านเอง หลัก 4SIS เป็นอีกหนึ่งหลักการที่สามารถมารองรับต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุค Disruption ในปัจจุบัน

 

ผู้เขียนบทความและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 


ดร.อภัย ชาภิรมย์
วิศวกรออกแบบโครงสร้าง หลัก 4SIS
เลขานุการศูนย์วิจัย SIE-CON มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น