แนวทางการสำรวจเพื่อเสริมกำลังอาคารและรับรองความมั่นคงแข็งแรง

อยู่ในหมวด »» การตรวจสอบอาคาร

แนวทางการสำรวจเพื่อเสริมกำลังอาคารและรับรองความมั่นคงแข็งแรง

 

การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนด ACI 364 : Guide for Evalutation of Concrete Structures before Rehabilitation ซึ่งกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ดังแผนภูมิต่อไปนี้

 

 

 


 

ขั้นตอนการดำเนินการ

 

ขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งแบบในการซ่อมแซม/เสริมกำลังและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารจะประกอบไปด้วยการดำเนินการ 2 ระยะ

 

 

ระยะที่ 1 การสำรวจเบื้องต้น   การดำเนินการในระยะที่ 1 นี้ประกอบไปด้วย
 
                 1.       การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาคารนี้ทั้งหมด ประกอบไปด้วย แบบก่อสร้าง ข้อมูลวัสดุ ข้อมูลก่อสร้างของอาคารหลังนี้
 
                 2.       การตรวจพินิจเพื่อหาการเสื่อมสภาพและการสูญเสียกำลังของโครงสร้าง
 
                 3.       การทดสอบในสนามและในห้องปฏิบัติการ
 
                 4.       การประเมินและการวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อกำหนดขั้นตอนในลำดับต่อไป
 
ระยะที่ 2  การสำรวจในรายละเอียด  การดำเนินการในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย
 
                 1.       การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่แบบปรับปรุงอาคารและข้อกำหนดของโครงการ
 
                 2.       การตวจวัดในรายละเอียดทั้งในสนามและห้องปฏิบัติการ
 
                 3.       การวิเคราะห์และประเมินในขั้นรายละเอียด
 
ระยะที่ 3  การออกแบบเพื่อเสริมกำลังและปรับปรุงอาคาร
 
ระยะที่ 4  การรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

 


 

วิธีการสำรวจและตรวจสอบ

 

วิธีการสำรวจและตรวจสอบอาคาร มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.       สำรวจความเสียหายของโครงสร้างและผนังอาคาร โดยจัดทำในผังอาคาร (Surfaced Deflect Mapping)

2.       ตรวจสอบกำลังของคอนกรีตและเปรียบเทียบคุณภาพ โดยใช้การทดสอบดังนี้

2.1    Cored Sample เพื่อหากำลังอัดของคอนกรีต

2.2    Cut and Pull Off Test เพื่อหากำลังอัดของคอนกรีตแบบกึ่งทำลาย

2.3    Rock Classification Hammer เพื่อสอบเทียบ (calibrate) กับผลการทดสอบกำลังของคอนกรีตที่ทดสอบได้แม่นยำกว่า

2.4    Ultrasonic Pulse Velocity Test เพื่อทดสอบความสม่ำเสมอของเนื้อคอนกรีตและเพื่อสอบเทียบ (calibrate) กับผลการทดสอบกำลังของคอนกรีตที่ทดสอบได้แม่นยำกว่า

2.5    Hammer Sound Test เพื่อหาความสมบูรณ์ของการยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม

      3.   ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมและกำลังของเหล็กเสริม

      4.    ตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร และเสาเข็มอาคาร (หากมีความจำเป็น)

      5.   ตรวจสอบกำลังของโครงสร้าง โดยการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก (Full-scale Load  Test)

 

การสำรวจอาคารดังกล่าวข้างต้น จะดำเนินการในปริมาณที่เหมาะสม โดยจะมีการทดสอบการรับน้ำนักของอาคารจำนวนจำกัด และทำการทดสอบด้วยเครื่องมือที่ง่ายกว่าและมีมูลค่าการตรวจสอบต่ำกว่า ทั้งนี้ผลการตรวจสอบจะสามารถยืนยันความมั่นคงสมบูรณ์ของโครงสร้างอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


 

การวิเคราะห์และออกแบบซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้าง

 

       ผลการสำรวจจะสามารถกำหนดวิธีการซ่อมแซม/เสริมกำลังขององค์อาคารโครงสร้างได้อย่าง

       มีประสิทธิภาพ    นอกจากนั้นในการดำเนินการครั้งนี้จะทำการวิเคราะห์และจัดทำคำแนะนำ

       สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างอาคาร เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยอาคารได้อย่างสมบูรณ์

 


       

       การรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

 

       อาคารที่ได้รับการตรวจสอบและดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำ

       ข้อแนะนำในการใช้อาคารและรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคารได้

      


 

       ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการดำเนินการ

 

 
1.       การสำรวจและจัดทำ Surfaced Deflect Mapping
 
2.       การทดสอบกำลังคอนกรีต
 
2.1    Core Sample Test 
 
2.2    Cut and Pull Off Test
 
2.3    Rock Classification Hammer Test
 
2.4    Ultrasonic Velocity Test
 
3.       การทดสอบเหล็กเสริม
 
3.1    Tensile Test and Modulus of Elastic Test
 
4.       การทดสอบการทรุดตัวของอาคาร (ถ้าจำเป็น)
 
4.1    Settlement of Building By Surveying
 
4.2    Parallel Seismic Test of Pile 
 
5.       การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง
 
6.       การตรวจสอบและวิเคราะห์เอกสาร
 
7.       ค่าออกแบบซ่อมแซม/เสริมกำลังอาคาร
 
8.       ค่าจัดทำคำแนะนำการใช้อาคารและการรับรองความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
 

  

Guild_Investigation_Strength.pdf (โหลดไปแล้ว 1,466 ครั้ง)
คำอธิบาย : ดาวน์โหลดเอกสารนี้ได้ที่นี่
↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้

ชิดชัย จรรยาภิสัณห์,Sittichok Pattana,โยธา พเนจร,ธีรเดช พฤทธิ์ธนังกุล,Athipat Tum Soraket

«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น