การปรับพื้นที่และถมดิน (Land Fill Work)

โดย Hephaestus Zeus

การปรับพื้นที่และถมดิน (Land Fill Work)

 

  1. ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่จะทำการถมดิน โดยมีหลักการตรวบสอบดังนี้

            - ตรวจสอบแนวเขตที่ดินว่ามีหลักเขตถูกต้องตามโฉนดที่ดินหรือไม่ ถ้าหลักหมุดที่ดินสูญหาย ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมที่ดินให้มาตรวจสอบหรือรังวัดและวางหมุดที่ดินให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งควรมีการตรวจสอบร่วมกับเจ้าของงานและทำทำหมุดอ้างอิงและทำเป็นรายงานแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้อง

 

รูปที่1 แสดงแนวเขตที่ดินควรตรวจสอบร่วมกับตัวแทนเจ้าของงาน

 

รูปที่2 ตรวจสอบแนวเขตที่ดินจากหมุดอ้างอิง

 

รูปที่3 ตรวจสอบแนวเขตที่ดินร่วมกับตัวแทนเจ้าของงาน

 

            -สำรวจค่าระดับพื้นดิน ว่ามีระดับสูง-ต่ำอย่างไร และตรวจสอบค่าระดับของถนนหลวงในบริเวณใกล้เคียงเพื่อเป็นค่าระดับอ้างอิง และควรอ้างอิงด้วยค่าจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อพิจารณาถึงระดับน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากอุทกภัย

 

 

รูปที่4 สำรวจค่าระดับพื้นดินในพื้นที่

 

รูปที่5 สำรวจค่าระดับพื้นดินในพื้นที่

 

            -สำรวจว่าในพื้นที่ที่จะทำการถมมีกองขยะซึ่งอาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในพื้นที่หรือไม่ โดยเก็บตัวอย่างดิน-น้ำ ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ

 

รูปที่6 สำรวจว่าในพื้นที่ที่จะทำการถมมีกองขยะซึ่งอาจมีสารพิษปนเปื้อนอยู่

 

            -ทำการสำรวจแนวสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นแนวท่อประปา ท่อแก๊ส สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ฯลฯ อยู่ในพื้นที่และอาจมีผลกระทบเนื่องจากการถมดินหรือไม่ เพื่อพิจารณาหาทางป้องกันต่อไป

    

 

รูปที่7 ทำการสำรวจแนวสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นแนวท่อประปา ท่อแก๊ส สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์

↑ Back to top

ผู้โหวตบทความนี้

Warisara Poochaum

«« กดโหวตตรงนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น